Podklady k posudku PDF Vytlačiť E-mail

V tejto časti nájdete podklady nevyhnutné pre vypracovanie znaleckého posudku. Tieto podklady by ste už mali mať zabezpečené pri obhliadke nehnuteľnosti znalcom. Ten, pri obhliadke skontroluje vlastnícke práva viažuce sa k nehnuteľnosti, prístupy k nehnuteľnosti a porovná skutkový stav - oproti stavu uvedenému na predložených právnych dokumentoch.

Byt

 1. list vlastníctva (použiteľný pre právne úkony s kolkom 8€ alebo z katastralného portálu )
 2. kópia katastrálnej mapy (aktuálna) s kolkom 8 € alebo z kat.portálu
 3. titul nadobudnutia (zmluva o prevode bytu do osobného vlastníctva, alebo kúpna zmluva,dedičské rozhodnutie prípadne darovacia zmluva)
 4. vek objektu (doklad sa vystavuje na počkanie : správca domu, alebo bytový podnik)
 5. 5. pôdorys bytu (ak nie je priložený v zmluve, kópiu Vám vystaví ako v bode 4. Ak takýto doklad neexistuje - znalec Vám na požiadanie pôdorys nakreslí za úhradu )

Byt v novostavbe - rozostavaný byt

 1. list vlastníctva (použiteľný pre právne úkony (alebo z katastralného portálu)
 2. kópia katastrálnej mapy (aktuálna, alebo z kat.portálu)
 3. zmluva o výstavbe
 4. stavebné povolenie
 5. pôdorys bytu

Pozemok

 1. list vlastníctva (použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia alebo z kat.portálu)
 2. kópia katastrálnej mapy (aktuálna, alebo z kat.portálu)
 3. geometrický plán (ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené na kópii katastrálnej mapy)
 4. UPI - územno plánovacia informácia (je potrebná, ak na LV je druh pozemku uvedený napríklad ako orná pôda - teda iný druh ako zastavaná plocha alebo záhrada. Tento podklad slúži pre zdokladovanie, že predmetný pozemok je možné zastavať)

Rodinný dom, obytný dom ...

 1. List vlastníctva použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia, alebo z kat.portálu);
 2. Aktuálna kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy na pozemky (parcely) na ktorých sa stavby nachádzajú;
 3. Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva, ...);
 4. Doklady k stavbám z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb (stavebné povolenia, kolaudačné resp. užívacie povolenia, znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva, ...);
 5. Ak je predmetom ocenenia pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako „orná pôda", „ovocný sad", „vinica", „chmeľnica", „trvalý trávny porast", je potrebné k oceneniu predložiť zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitno  pôdno ekologická jednotka) - vydáva príslušný okresný úrad, odbor katastrálny ,oceňuje znalec z odboru poľnohospodárstva
 6. Projektovú dokumentáciu stavieb (ak existuje); resp. zamerania skutkového stavu stavieb;
 7. Geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom. V prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy.

Prevádzkové a podnikateľské objekty

 1. List vlastníctva použiteľný pre právne úkony (nie starší ako 3 mesiace - originál alebo notársky overená fotokópia alebo z kat.portálu);
 2. Aktuálna kópia z katastrálnej alebo pozemkovej mapy na pozemky (parcely) na ktorých sa stavby nachádzajú;
 3. Nadobúdacie doklady vlastníka uvedeného v aktuálnom LV (kúpna zmluva, zmluva o prevode vlastníctva, darovacia zmluva, dedičské rozhodnutie, zámenná zmluva, ...);
 4. Doklady k stavbám z ktorých je zrejmý vek jednotlivých stavieb (stavebné povolenia, kolaudačné resp. užívacie povolenia, znalecké posudky vypracované k predchádzajúcim prevodom alebo prechodom vlastníctva, ...);
 5. Ak je predmetom ocenenia pozemok (pozemky) mimo zastavaného územia obce (v extraviláne) ktorý je v katastri nehnuteľností vedený ako „orná pôda", „ovocný sad", „vinica", „chmeľnica", „trvalý trávny porast", je potrebné k oceneniu predložiť zatriedenie pozemku do kódu BPEJ (bonitovaná pôdnoekologická jednotka) - vydáva príslušný okresný úrad, odbor katastrálný ; oceňuje znalec z odboru poľnohospodárstva
 6. Projektovú dokumentáciu stavieb (ak existuje); resp. zamerania skutkového stavu stavieb;
 7. Geometrický plán s vyznačenými zmenami hraníc parciel, potvrdený príslušným katastrálnym úradom. V prípade ak zmena nehnuteľností nie je zachytená v aktuálnej kópii z katastrálnej mapy.

a navyše pre výpočet výnosovej hodnoty (ktorú ukladá znalcovi povinne vypočítať zo zákona, ak prináša nehnuteľnosť výnos (okrem rozostavaných stavieb)):

 • Existujúce nájomné zmluvy na prenájom nehnuteľností;
 • Existujúce zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti;
 • Iné zmluvy obmedzujúce užívanie nehnuteľností; resp. zmluvy spojené s užívaním nehnuteľností (napr. predkupné práva a pod.) ;
 • Daňový výmer na daň z nehnuteľností (ročný);
 • Suma za ročné poistenie nehnuteľností (stavieb);
 • Ročné náklady na prevádzku stavieb (nehnuteľností) - vodné a stočné , elektrická energia, zemný plyn, dodávka tepla a TÚV, likvidácia odpadov ...