Oceňovanie nehnuteľností PDF Vytlačiť E-mail

Ohodnotenie nehnuteľností v zmysle platných oceňovacích predpisov SR.
Stanovenie trhovej ceny nehnuteľností štandardnými metodikami uznávanými v rámci EU a vyspelých ekonomík.
Overenie správnosti stanovenia trhovej ceny nehnuteľností u ocenení vypracovaných inými osobami.

Vypracovanie znaleckých a odborných posudkov pre:

  • hypotekárne úvery

  • dedičské konanie

  • prevody vlastníckych práv

  • zrušenie a vysporiadanie BSM

  • zrušenie a vysporiadanie podielového vlastníctva

  • a pod.

Znalecký posudok sa vypracuje na základe objednávky.
Objednávateľ (spravidla majiteľ nehnuteľnosti) špecifikuje nehnuteľnosť, účel, pre ktorý sa posudok objednáva.

Objednávateľ si dohodne so znalcom termín obhliadky nehnuteľnosti.
Objednávateľ musí zabezpečiť znalcovi pri obhliadke vstup do nehnuteľnosti !
Pri obhliadke znalec nehnuteľnosť zameria, vykoná foto dokumentáciu aktuálneho stavu nehnuteľnosti, preberie a skontroluje predložené podklady od objednávateľa.

Podklady potrebné pre vypracovanie znaleckého posudku, sú v samostatnej prílohe